ᴛɦᴜ̉ʏ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛɦɪᴇ̣̂ɴ xᴀ̂ʏ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴏ̛̉ ᴛɦᴀɴɦ ᴄɦᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴆᴀ̂́ᴜ ᴛɦᴀ̂̀ᴜ xᴀ̂ʏ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɦᴜ̛ɴɢ ᴄɦɪ̉ sᴜ̛̉ᴀ ᴄɦᴜ̛̃ᴀ, ᴠᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛɦᴀ̂́ᴘ ɦᴏ̛ɴ ɢɪᴀ́ ᴛɦᴀ̂̀ᴜ?

Tháng Mười 31, 2021 admin 0

  ᴄᴏ́ 4 ᴅᴏᴀɴɦ ɴɢɦɪᴇ̣̂ᴘ, ᴄᴀ́ ɴɦᴀ̂ɴ ᴅᴜ̛̣ ᴛɦᴀ̂̀ᴜ ᴛɦɪ ᴄᴏ̂ɴɢ xᴀ̂ʏ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴏ̛̉ ɦᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɦᴀɴɦ ᴄɦᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (ɴɢɦᴇ̣̂ ᴀɴ) ᴅᴏ ᴄᴀ sɪ̃ ᴛɦᴜ̉ʏ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ […]

ʜᴀ̀ ᴛɪ̃ɴʜ ɴᴀ̆́ɴɢ 40 ᴆᴏ̣̂, ɴsᴜ̛ᴛ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴛʀᴀᴏ ᴀ́ᴏ ᴘʜᴀᴏ, ᴄʜᴀ̆ɴ ʙᴏ̂ɴɢ, ᴍɪ̀ ᴛᴏ̂ᴍ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ

Tháng Mười 31, 2021 admin 0

  ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ɴsᴜ̛ᴛ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴀᴏ ʜᴏ̛ɴ 1,5 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ʜᴀ̀ ᴛɪ̃ɴʜ ʙɪ̣ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ ɴᴀ̆ᴍ 2020. […]

ᴀɴʜ ᴛ.ʀᴀɪ s.ɪᴇ̂́ᴛ ᴄ.ᴏ̂̉ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄ.ʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ᴋ.ʜᴏ̂ɴɢ ᴄ.ʜᴏ ᴍ.ᴜ̛ᴏ̛̣ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ

Tháng Mười 31, 2021 admin 0

  ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ, ʙɪᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴋᴇ̉ ᴛʜɪ́ᴄʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴀ̉ᴏ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜᴏᴇ ᴍᴇ̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴏ̀ ʙᴀ̣ᴏ […]

ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ “ᴠᴏ̀ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ” ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-2 ʙɪ̣ ᴆᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̣ᴛ 7,5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ

Tháng Mười 31, 2021 admin 0

  ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴆᴀ̃ ᴍᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ “ᴠᴏ̀ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ” ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-2 sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 12 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ […]

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ “ᴠᴜ̛́ᴛ ᴄᴏɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ” ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴀ ɴᴀ̆́ɴɢ 40 ᴆᴏ̣̂, ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʀᴀᴏ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴆᴀ̣ᴏ ᴆᴜ̛́ᴄ

Tháng Mười 31, 2021 admin 0

  sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴜ̛̣ sɪɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴠᴜ̛́ᴛ ʙᴏ̉ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄᴏɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴘʜᴜ̣ 26 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ […]

ᴍᴇ̣ ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴆᴀɴɢ ɴɢᴜ̉ sᴀʏ ᴠɪ̀ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ʙᴏ́ɪ ᴘʜᴀ́ɴ “ᴆᴜ̛́ᴀ ʙ.ᴇ́ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴇɴ”

Tháng Mười 31, 2021 admin 0

  sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ʙᴏ́ɪ ᴘʜᴀ́ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴍᴏ̛̀ ᴍɪ̣ᴛ, ʙɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ […]

ᴛ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼3̼0̼0̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼”̼ᴠ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼s̼ᴇ̼̂́ᴘ̼”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́.̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂’̼ᴛ̼ ̼s̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃

Tháng Mười 31, 2021 admin 0

  ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼:̼ ̼”̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̼̉ ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼”̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ […]

s̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̀ɴ̼:̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʙ̼.̼ᴀ̼́.̼ɴ̼ ̼ᴅ̼.̼ᴀ̼̂.̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼

Tháng Mười 30, 2021 admin 0

  ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼п̼ɦ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̣̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̉ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼‘̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼ʏ̼ […]