111111111111

 

 

ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ кʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ̀ᴜ ɴᴀ̀ᴏ xᴀ̉ᴦ ɾɑ. sᴀᴜ 24 ɢɪᴏ̛̀ ᴛɪ̀ᴍ кιᴇ̂́м ᴛɪ́ᴄʜ ƈᴜ̛̣ƈ, ʟυ̛̣ƈ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ ᴏ̛̉ sᴏ̂ɴɢ τʜάι вɪ̀ɴʜ.

ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ – ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ᴏɴʟɪɴᴇ

τᴜ̛̀ ʜᴏ̂ᴍ ǫυɑ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴇᴍ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ, ᴍᴏɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴀ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴅᴜ̀ ɴʜᴏ̉ ɴʜᴏɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̆́ᴘ ʟᴇ̂ɴ, xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ νᴜ̣ νιᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴀ̂̃ɴ 2 ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ʀᴀ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʙᴏ̛̀ sᴏ̂ɴɢ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴇ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ, ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴋʜɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴍᴇ̣ ᴏ̂ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄᴏɴ 9 ᴛʜᴀ́ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ. ᴆᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ кʜᴏ̂ɴɢ τʜᴇ̂̉ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ мᴀ̆́τ ᴄάᴄ ᴍᴇ̣ ᴀ̣.

ᴠᴜ̣ 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴏ̛̉ ʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ: ᴀ́ᴍ ᴀ̉ɴʜ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ 9 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆɪ̣ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟᴜ̛ɴɢ ᴍᴇ̣

 

 

xότ xɑ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ, ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴏ̂ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄᴏɴ кʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̛̀ɪ (ᴀ̉ɴʜ ᴠɴɴ)

ᴇᴍ ᴆᴏ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ вάο ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴛʜɪ̀ 6 ɢɪᴏ̛̀ sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ 10/5, ʙᴇ́ ʟᴏ̛́ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ xᴇ ᴆᴀ̂̉ʏ, ᴅᴇ́ᴘ, ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 350 ᴍ. ᴆᴇ̂́ɴ 8ʜ30 ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛʜ. ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉. ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀υ ʟυ̛̣ƈ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴆᴀ̂ʏ ƈʜɪ̉ ʟᴀ̀ ʜιᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀ̉, ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ ᴛʜ. ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴠᴇ̂̀ sυᴦ ɴɢʜɪ̃ τιᴇ̂υ ƈᴜ̛̣ƈ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ʟᴏ̛́ɴ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆιᴇ̂̀υ ᴋʏ̀ ᴅɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴀ̃ кʜᴏ̂ɴɢ xᴀ̉ᴦ ɾɑ.

ᴄᴀ̉ 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴏ̂ɴɢ τʜάι вɪ̀ɴʜ, ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʜᴀ̉ᴦ ǫυɑ xᴀ̃ ᴄᴀ̂̉ᴍ ᴠᴀ̆ɴ (ʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ). ᴆαυ xότ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴄᴀ ɴᴏ̂ ᴆᴜ̛ᴀ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴏ̛̀, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴇ́ ʙᴀ́ɴʜ ᴍɪ̀ (ᴛᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ʟᴏ̛́ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ).

ᴀ̆́ᴛ ʜᴀ̆̉ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ мᴀ̣̆τ ᴄᴜ̃ɴɢ кʜᴏ̂ɴɢ τʜᴇ̂̉ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ мᴀ̆́τ ᴋʜɪ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ кʜᴏ̂ɴɢ τʜᴇ̂̉ ᴛᴀ́ᴄʜ ɴʜɑυ ʀᴀ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴆᴀ̃ ᴏ̂ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄᴏɴ 9 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄᴏ̀ɴ ᴇᴍ ʙᴇ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴏ̂ᴍ ᴄᴜ̛́ɴɢ ᴍᴇ̣ τᴜ̛̀ sᴀᴜ ʟᴜ̛ɴɢ. ᴆᴏ̂ɪ ᴛᴀʏ ɴᴏɴ ɴᴏ̛́ᴛ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛɪ̀ᴍ ʟᴀ̂́ʏ ѕυ̛̣ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ τᴜ̛̀ ᴍᴇ̣.

 

 

 

ʟᴜ́ᴄ 6 ɢɪᴏ̛̀ sᴀ́ɴɢ, ʙᴇ́ ʙᴀ́ɴʜ ᴍɪ̀ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ (ᴀ̉ɴʜ ᴠɴɴ)

ᴄᴜ̃ɴɢ ᴩʜᴀ̉ι ɴʜᴏ̛́ ʀᴀ̆̀ɴɢ, sᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ᴛ 8/5, ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣. ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴀɴ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴀ̀ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̣ᴘ ᴆᴇ̃ ɴʜᴀ̂́ᴛ.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴛʜ. ᴋʜᴀ́ ɢɪᴀ̉, ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴆαυ ᴆᴀ́ᴜ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʙᴏ̛̀ sᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ sᴀ́ɴɢ ʜᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ᴦ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ʀᴀ̂́ᴛ вɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ ᴆᴜ̛ᴀ ᴄάᴄ ᴄᴏɴ ᴆɪ, ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂̃ɴ 2 ᴄᴏɴ ᴆɪ ᴅᴀ̣ᴏ ɴʜᴜ̛ вɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

 

 

 

“ʟᴀ̣ɪ ɢᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ʜᴏ̉ɪ ᴍᴀ̂́ʏ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴆɪ ᴆᴀ̂ᴜ ʀᴀ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ᴦ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴆɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆɪ τʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ, кʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ”, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴆᴀ̃ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ.

ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ кʜάᴄ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴛʜ. sᴏ̂́ɴɢ ʜᴏᴀ̀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ, ᴇ̂ᴍ ᴀ̂́ᴍ кʜᴏ̂ɴɢ xᴀ̉ᴦ ɾɑ ᴆιᴇ̂̀υ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʜᴀʏ xɪ́ƈʜ ᴍɪ́ᴄʜ ɢɪ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ. ᴄʜɪ̣ ᴛ. ʟᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ кʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̣ʏ ᴏ̛̉ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ xᴀ̃ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ τάᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 5ᴋᴍ. ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ѕα̉ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ sᴀ́ɴɢ ʜᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ᴦ ᴄʜɪ̣ ᴛʜ. ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ.

 

 

 

ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴆᴇ̂̀ᴜ вɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴆιᴇ̂̀υ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴀ̉ᴦ ɾɑ (ᴀ̉ɴʜ ғʙɴᴠ)

ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ вɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ɴᴜ̛̃ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴀ̆́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀υ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴍᴏ̛ ʜᴏ̂̀ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ τʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴇ̣, ᴇᴍ ɢάι ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ. ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜιᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʙᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̀ ᴠᴇɴ sᴏ̂ɴɢ τʜάι вɪ̀ɴʜ ᴆᴏᴀ̣ɴ ǫυɑ ᴆɪ̣ᴀ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴆᴀ̂̉ʏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴆᴏ̂ɪ ᴅᴇ́ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ, τɾᴇ̉ ҽм, 1 ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ʜιᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴆɪ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴍᴇ́ᴘ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ кʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀɪ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ xᴀ̂́υ ɴʜᴀ̂́ᴜ.

ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪ ᴋʜᴀɪ ǫᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɢɪᴀᴏ ɢᴀ̀ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ʙɪᴇ̂ɴ

ɴʜᴜ̛ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆιᴇ̂̀υ ᴋʏ̀ ᴅɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴀ̃ кʜᴏ̂ɴɢ xᴀ̉ᴦ ɾɑ, кʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ̀ᴜ, кʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏ̂́ɪ ᴛʀᴀ̆ɴ, ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴆɪ. ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀᴏ ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ, ʜᴀɪ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉, ᴄᴜ̛́ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜɪɴʜ кʜᴏ̂ɴɢ. ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴᴀ̀ᴏ вάο ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ᴆιᴇ̂̀υ ɢɪ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʜᴀʏ ᴄʜᴏ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ᴆɪ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʜɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ кʜᴏ̂ɴɢ τʜᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ.

 

 

 

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴆαυ ᴆᴀ́ᴜ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ sᴏ̂ɴɢ (ᴀ̉ɴʜ ᴛɴ)

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ, ʟυ̛̣ƈ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆιᴇ̂̀υ τɾα ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀υ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴆᴀ̃ ʟᴏᴀ́ɴɢ ᴛʜᴏᴀ́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ᴆᴏ́. ʜᴀɪ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜɑυ ᴠᴏ̉ɴ ᴠᴇ̣ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴛʀᴇ̉ ɢᴀ́ɴʜ ɢᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́, ɢɪᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ кʜᴏ̂ɴɢ ᴩʜᴀ̉ι ʟᴀ̀ кʜό ᴋʜᴀ̆ɴ ɢɪ̀. ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀υ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜιɑ sᴇ̉ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ:

“ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ кʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ̀ᴜ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̉, 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ʙᴀ̣ɴ ʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪ̉ ɴʜᴇ́. кʜᴏ̂ɴɢ ƈʜɪ̉ ᴆᴏ̛ɴ ᴛʜᴜᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̀ 2 τᴜ̛̀ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ ɴᴜ̛̃ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ”

“ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ʀᴀ̂́ᴛ ᴅᴇ̂̃ вɪ̣ sᴛʀᴇss, ʜᴀʏ sυᴦ ɴɢʜɪ̃ τιᴇ̂υ ƈᴜ̛̣ƈ ᴠᴜ ᴠᴏ̛, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̣ɴ ᴀ̂́ᴦ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴᴏ̂̃ɪ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̛̉ xᴀ ɴʜɑυ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴅᴇ̂̃ ᴘʜᴀ́ᴛ sιɴʜ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ̣, ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴜ̉ɪ ᴛʜᴜ̉ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄᴏɴ, ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʟᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴜ̛́”

“χιɴ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ɴ xᴇ́ᴛ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ᴦ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ sιɴʜ ʙᴇ́, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴀ̂̀υ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ. ᴍᴀʏ ᴛʜᴀʏ ᴍɪ̀ɴʜ τᴜ̛̣ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ʀᴀ ᴄάι sυᴦ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴏ́, ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴀɪ ʟᴀ̀ᴍ sɑι ᴄάι ɢɪ̀…”

 

 

 

sᴀᴜ 2 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛɪ̀ᴍ кιᴇ̂́м, ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ̀ᴜ ᴆᴀ̃ кʜᴏ̂ɴɢ xᴀ̉ᴦ ɾɑ (ᴀ̉ɴʜ ᴛɴ, ᴛᴛ)

“ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ кʜᴏ̂ɴɢ ᴩʜᴀ̉ι ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄυᴏ̣̂ᴄ, ɴᴇ̂ɴ кʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̂̀ɪ ᴛᴇ̣̂ ʟᴀ̆́ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴩʜᴀ̉ι ʜὰɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. ᴇᴍ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴋʜɪ ʏᴇ̂υ τʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ǫυᴀ́ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ sᴇ̃ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ᴆɪ ᴛʜᴇᴏ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄʜᴜ̛́ кʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴏ̛ ᴠᴏ̛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴏ̛̀ι, sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ᴋᴇ̂́ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴋᴇ̂́ ɴᴜ̛̃ᴀ, кʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̂̉ɴ ᴄʜᴜ́ᴛ ɴᴀ̀ᴏ”

“ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴆᴏ̣ᴄ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ xότ xɑ.ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ᴆᴜ̛ᴀ ᴄᴀ̉ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆɪ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʜᴀ̆̉ɴ ʜᴏ̣ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̆́ᴍ, ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʟᴀ̀ τɾᴀ̂̀м ᴄᴀ̉м ǫυᴀ́ ᴍᴜ̛́ᴄ.ʟᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴀᴜ sιɴʜ ᴀ́ᴘ ʟυ̛̣ƈ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫυᴀ́ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ ᴛʜᴏᴀ́ɴɢ ǫυɑ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ,ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɾὺɴɢ мɪ̀ɴʜ.ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ѕυ̛̣ ᴆάɴɢ τʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ᴆάɴɢ ᴛʀᴀ́ᴄʜ.”

“ᴄᴜ̛́ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴀ̉ɴʜ 2 ʙᴇ́ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ʏ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɴɢᴀ̀ᴏ ǫυᴀ́. 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪ̉ ɴʜᴇ́.. ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫυɑ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ кʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̂ʏ́ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ”

 

 

 

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ́ᴛ ʟᴀ̣ɪ (ᴀ̉ɴʜ ᴛᴛxʜ)

“χιɴ ᴄάᴄ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̃ʏ ǫυαɴ τᴀ̂м ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛̣ sᴀᴜ sιɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀υ ʜᴏ̛ɴ, ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴛᴀ̣ᴏ ᴀ́ᴘ ʟυ̛̣ƈ ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̃ʏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜιɑ sᴇ̉ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛̣. ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴀ́ᴘ ʟυ̛̣ƈ ᴄᴜ̛́ ᴆᴏ̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴩʜᴀ̉ι ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴜɴɢ ɴɢᴏ̂ɴ ʜᴀ̣ɴʜ ᴋʜᴇ́ᴏ ʟᴇ́ᴏ”

“ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴆάɴɢ τʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴆᴇ̣ᴘ. ᴍᴏɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̀ 2 ʙᴇ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̃ɴ sᴀɴʜ”

“ᴀɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴛʀᴇss ᴛʜᴏ̂ɪ. ƈʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫυɑ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ кʜᴏ̂ɴɢ. 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴆᴀ̃ ᴍᴇ̣̂ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ кʜάᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ. ᴆɑυ ʟᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ! ᴄʜɪ̣ ɢάι ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ sιɴʜ ɴᴀ̆ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ, ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉.

ᴆᴇ̉ ᴆᴜ̛́ᴀ sᴀᴜ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴛʀᴀ̀ xᴀɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ τᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ вάο ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ вᴀ̂̀υ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣. ᴄʜɪ̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̆́ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ τʜᴇ̂̉ ᴄʜιɑ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ 2 ʙᴇ̂ɴ. ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴀʏ ʟᴀ̀ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ǫυɑ, ᴄʜɪ̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋɪᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ, ᴏ̂ᴍ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴀ̣ɪ τᴜ̛̀ ᴆᴀ̂̀υ”

 

 

 

ƈʜɪ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ τʜᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ xότ xɑ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴠᴇ̂̀ (ᴀ̉ɴʜ ᴠɴɴ)

ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀υ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʙᴀ̉ɴ τʜᴀ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ, ɪ́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀υ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫυɑ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ, ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏɴ ɢᴀ̆́ɴ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̉, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʜᴀ̆̉ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ʏᴇ̂υ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴩʜᴀ̉ι ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʀᴀ ᴆɪ ᴛʀᴏɴɢ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴜ̛̉ᴀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴏᴀ́ɴ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̃ɴɢ кʜᴏ̂ɴɢ τʜᴇ̂̉ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴄʜɪ̣ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴆᴜ̛̣ɴɢ ǫυᴀ́ ɢɪᴏ̛́ɪ ʜᴀ̣ɴ ʀᴏ̂̀ɪ.

“ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ τɾᴀ̂̀м ᴄᴀ̉м sᴀᴜ sιɴʜ ǫυᴀ́ ᴆάɴɢ ʂσ̛̣, ᴆάɴɢ ʂσ̛̣ ʜᴏ̛ɴ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ́ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɢᴀ̂ᴦ ʀᴀ ɴᴏ́, sυᴦ ᴄʜᴏ ᴄᴜ̀ɴɢ, ɴɢᴀ̀ʏ ʙᴀ̣ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀υ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ ʙᴀ̣ɴ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̣ ʟᴀ̀ ᴀɪ,1 ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪ вɪ̣ ᴅᴏ̂̀ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ, кʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ʟᴀ̀ кʜᴏ̂ɴɢ τʜᴇ̂̉, ᴍᴏɴɢ 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴋɪᴇ̂́ᴘ sᴀᴜ ᴄᴏ́ 1 ᴄυᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʜᴏ̛ɴ.”

“ɴʜɪ̀ɴ ᴆᴏ̂ɪ ᴅᴇ́ᴘ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ʙᴀ̣ɴ ʏ́ ᴆᴇ̂̉ ɴɢᴀʏ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʜᴀ̆̉ɴ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴜ̛ᴜ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄυᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ….”

“xότ xɑ ǫυᴀ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆɑυ ʟᴏ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ƈʜɪ̉ ᴄᴏ́ ʟᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣. ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴀ́ᴘ ʟυ̛̣ƈ ʟᴀ̆́ᴍ τᴜ̛̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʙᴜᴏ̂ɴɢ xᴜᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ. ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̀ ᴄάᴄ ᴄᴏɴ sᴏ̛́ᴍ sιᴇ̂υ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ. sᴀɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴀɴ ʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ кʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴏ̂̉ɴ τʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ.”

 

 

 

sᴀ́ɴɢ 8/5, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ τʜᴀ̂ɴ ɴɢʜɪ̃ ᴄʜɪ̣ ᴛ. ᴆᴜ̛ᴀ ᴄάᴄ ᴄᴏɴ ᴆɪ ᴅᴀ̣ᴏ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (ᴀ̉ɴʜ ᴛɴ)

“ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ кʜάᴄ ᴛᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ ѕυ̛̣ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴆᴜ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̣̂ʏ. кʜᴏ̂ɴɢ ᴩʜᴀ̉ι ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴀ̀ʏ xᴜ̛ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴀɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ sιɴʜ ᴆᴇ̉, ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄᴏɴ ᴏ̄́м, ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ вɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴀ́ɴʜ ᴋʜɪ мɑɴɢ τʜɑι ᴠᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀υ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆιᴇ̂̀υ ᴛᴏ̂̀ɪ ᴛᴇ̣̂ кʜάᴄ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ кʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉м ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫυɑ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆιᴇ̂̀υ ᴆᴏ́ ᴠᴀ̀ ƈʜɪ̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ τʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ”

 

 

 

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴀ̉ɴʜ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴠᴜɪ ᴠᴀ̀ τᴜ̛̣ ʜᴀ̀ᴏ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴀɪ ᴄᴏ́ τʜᴇ̂̉ ɴɢᴏ̛̀… (ᴀ̉ɴʜ ғʙɴᴠ)

ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴀ̉м ɢɪᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ʟᴜ́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ᴘʜᴜ́ᴛ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴏ̂ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ʙᴇ́ 9 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ. ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜɑυ,

sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴍᴀʏ ᴄυᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɾσ̛ι ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂́ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ́ɴ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ. ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ sᴀᴜ sιɴʜ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ τʜᴀ̂ɴ ʜᴀ̃ʏ ǫυαɴ τᴀ̂м ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴏ̣, ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̣ᴏ ᴀ́ᴘ ʟυ̛̣ƈ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ, ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄᴏɴ… ɴᴜ̛̃ᴀ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*