̶т̶ʜ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̛ɴ̶�̶�̶ ̶т̶ᴀ̶̶̂ᴍ̶ ̶�̶�̶ᴜ̶̶̶̛̀а̶ ̶᙭̶о̶ɴ̶�̶�̶:̶ ̶ʙ̶ᴀ̶̶̆п̶ɡ̶ ̶զ̶ᴜ̶ɑ̶ ̶ᴆ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̶̛̀п̶ɡ̶ ̶ᴆ̶ᴜ̶̶̛ɑ̶ ̶ᴄ̶ᴏ̶п̶ ̶ᴆ̶ɪ̶ ̶һ̶ᴏ̶̶̣ᴄ̶ ̶2̶ ̶ᴍ̶ᴇ̶̶̣ ̶ᴄ̶ᴏ̶п̶ ̶ѕ̶ᴀ̶̶̉.̶п̶ ̶ᴩ̶.̶һ̶ᴜ̶̶̣ ̶ь̶ɪ̶̶̣ ̶х̶ᴇ̶ ̶т̶ᴀ̶̶̉ɪ̶ ̶т̶ᴏ̶̶̂п̶ɡ̶ ̶“̶т̶.̶ᴜ̶̶̶̛̉ ̶�̶�̶.̶ᴏ̶.̶п̶ɡ̶ ̶”̶ ̶п̶ɡ̶ɑ̶ʏ̶ ̶т̶ᴀ̶̶̣ɪ̶ ̶ᴄ̶һ̶ᴏ̶̶̶̂̃ ̶”̶ ̶т̶г̶ᴏ̶п̶ɡ̶ ̶ᴆ̶ᴏ̶̶́ ̶т̶һ̶.̶ɑ̶ɪ̶ ̶п̶.̶һ̶ɪ̶ ̶ᴠ̶ᴀ̶̶̆п̶ɡ̶ ̶ᴋ̶һ̶ᴏ̶̶̉.̶ɪ̶ ̶ь̶ᴜ̶̶̣п̶ɡ̶ ̶ᴍ̶ᴇ̶̶̣ ̶”̶ ̶ ̶

 

 

ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ʙᴀ̣ɴ sᴀᴜ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ʙᴏ́ɴɢ, ɴᴀᴍ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 9 ʙɪ̣ ᴆᴀ̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴏ̛̉ ɴᴀᴍ ᴆɪ̣ɴʜ
ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ, ᴛʜᴀɴɢ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴏ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂ (ɢʟᴀsɢᴏᴡ) ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ 3 ᴆɪᴇ̂̉ᴍ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̃ɴ, ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂ sᴀ̂ᴜ, ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ʀᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̃ᴏ. ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̣̆ᴛ ɴᴏ̣̂ɪ ᴋʜɪ́ ǫᴜᴀ̉ɴ, ʙᴏ́ᴘ ʙᴏ́ɴɢ, ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̉. ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ sɪᴇ̂ᴜ ᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴏ́ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪᴍ ᴛʜᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴍᴀ́ᴜ ᴛᴜ̣ ᴍᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛́ɴ ʙᴀ́ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ.
ᴠᴏ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ɴᴀ̣ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ɴʜ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴀᴜ ᴆᴏ̛́ɴ ᴏ̂ᴍ ᴠᴏ̛̣ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴏ́ᴄ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ
ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴀ̂̉ɴ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̛̉ ʀᴀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʏ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃, ᴆᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴋʏ̃ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴛʜᴀᴍ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̛́ᴜ ʟᴀ̂́ʏ 2 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ. ʜᴏ̛ɴ 20 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴍᴏ̂̉.

 

 

ᴄᴜ̛́ᴜ sᴏ̂́ɴɢ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ 30 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ
sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄᴏɴ sᴀᴜ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛́ᴜ sᴏ̂́ɴɢ – ᴀ̉ɴʜ: ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴍʏ
ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴍᴏ̛̀ɪ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴜ̣ sᴀ̉ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ sᴀɴɢ ᴍᴏ̂̉ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏɴ sᴏɴɢ sᴏɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴋʜᴏᴀ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴍᴀ́ᴜ ᴛᴜ̣ ᴏ̛̉ ɴᴀ̃ᴏ ᴄʜᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ.

 

 

 

ᴋɪ́ᴘ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ɢᴏ̂̀ᴍ ʜᴏ̛ɴ 20 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠɪᴇ̂ɴ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ɢᴀ̂ʏ ᴍᴇ̂ ʜᴏ̂̀ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴆᴜᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢɪᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ. ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̣̆ɴɢ 1,7 ᴋɪʟᴏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴆᴇ̂́ɴ ᴘʜᴜ̣ sᴀ̉ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴄᴀ ᴍᴏ̂̉. ᴄᴏ̀ɴ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̂̀ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ 2, ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴍᴇ̂ ʜᴏ̂̀ɪ sᴜ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

 

 

ᴆᴀᴜ xᴏ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ ǫᴜʏ̣ ɴɢᴀ̃, ʙᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴᴜ̛́ᴄ ɴᴏ̛̉ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ 14 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ᴄᴀ́ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ
ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, sᴀᴜ ʜᴀɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴀ́ᴏ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴅɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴏ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴍᴀ́ᴜ ᴛᴜ̣ ᴛᴏ ᴄʜᴇ̀ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴍᴀ́ᴜ ɴᴀ̃ᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ sᴇ̃ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ. ʙᴇ́ ʙɪ̀ɴʜ ᴀɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʏ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴜ̣ sᴀ̉ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ 2 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̃ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ 2 ʟᴀ̣ɴɢ.

 

 

ᴠᴜ̣ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ, ᴆᴀ̂ᴍ ʙᴀ̀ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̉ɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ: ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ
ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ɪ́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣. ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴆᴀ̃ sᴀɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴜ̣ sᴀ̉ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴏ́ɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ ᴀɴ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀. ɢɪᴀ̂ʏ ᴘʜᴜ́ᴛ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʏᴇ̂ᴜ ɴᴀ̆̀ᴍ ɴɢᴏᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̂̀ɴɢ ᴀ̂́ᴘ, ᴄʜɪ̣ ᴄ. ʀᴜ̛ɴɢ ʀᴜ̛ɴɢ ɴᴏ̛̉ ɴᴜ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴆᴀ̃ ᴍᴀɴɢ ʟᴀ̣ɪ sᴜ̛̣ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*