ᴋ̶ɪ̶.̶ɴ̶ʜ̶ ̶ʜ̶ᴏ̶.̶ᴀ̶̀ɴ̶ɢ̶

 

ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ , ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴋ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴋ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴋ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴋ̼)̼.̼̼

ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼5̼0̼ ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼5̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼.̼

 

 

ℓυ̛̣ƈ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ɦὰпɦ кʜɑι ǫᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄάƈ ᴛʜɪ тɦᴇ̂̉

̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼ᴍ̼.̼ ̼̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼.ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼.ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼

̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼ʜ̼s̼)̼;̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼:̼̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼1̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼s̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼8̼ᴀ̼)̼;̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼s̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼1̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʏ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼s̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼7̼ʙ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴄ̼s̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼)̼;̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼s̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼(̼1̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴘ̼ᴜ̼ɪ̼,̼ ̼ʜ̼s̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼0̼ᴀ̼5̼)̼;̼

̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼(̼1̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼s̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼1̼ᴀ̼2̼)̼;̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼(̼1̼9̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʏ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼s̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼2̼ ̼ᴀ̼4̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴘ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼)̼.̼

 

 

ℓυ̛̣ƈ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ɦὰпɦ кʜɑι ǫᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄάƈ ᴛʜɪ тɦᴇ̂̉
ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼-̼ ̼ʙ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴘ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼-̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼3̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼s̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

̼“̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼”̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴛ̼.̼

̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴄ̼s̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ᴋ̼ᴍ̼.̼

̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ ̼(̼4̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼:̼ ̼“̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼ ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴏ̛̼ɪ̼!̼”̼.̼

̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼1̼5̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼.ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼.ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ̼ᴜ̼ʙ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼.̼

 

 

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ пᴀ̣п ɴɦᴀ̂п ᵭαυ ᴆᴏ̛́ɴ ᴋʜɪ ᴆᴇ̂́ɴ пɦᴀ̣̂п ᴅᴀ̣ɴɢ ᴄάƈ ᴛʜɪ тɦᴇ̂̉

̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴅ̼-̼ᴆ̼ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼5̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼x̼ᴀ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼3̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴅ̼-̼ᴆ̼ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼6̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼1̼3̼.̼3̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.

ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼

̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴇ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʏ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ᴍ̼.̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼(̼1̼9̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼2̼ᴀ̼4̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴄ̼s̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼

̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉:̼ ̼“̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼”̼.̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼:̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼.̼.̼.̼”̼.̼

 

 

 

ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼

̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼s̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼s̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼

ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼ ̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼”̼ ̼-̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼.̼

xᴇᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ: sᴀ́ɴɢ 8/5, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̛ ᴋᴜɪɴ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴆᴀ̆́ᴋ ʟᴀ̆́ᴋ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ xᴀ̉ᴦ ɾɑ ᴍᴏ̣̂ᴛ νᴜ̣ ᴆυ.ᴏ̄́ι ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 3 ᴇᴍ ʜᴏ̣ᴄ sιɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ τᴜ̛̉ νοɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴄάᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xάᴄ̧ ᴆɪ̣ɴʜ ɢᴏ̂̀ᴍ: ɴ.ᴠ.ɴ. (ʟᴏ̛́ᴘ 5), ɴ.ᴠ.ᴀ. (ʟᴏ̛́ᴘ 4) ᴠᴀ̀ ɴ.ᴠ.ʜ. (ʟᴏ̛́ᴘ 3), ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ʜᴏ̣ᴄ sιɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̣ᴄ ᴘʜᴀɴ ᴄʜᴜ ᴛʀɪɴʜ (xᴀ̃ ᴇᴀ ʜᴜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̛ ᴋᴜɪɴ).

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀υ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 16ʜ30’ ɴɢᴀ̀ʏ 7/5, 3 ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ ᴀɴʜ ɴ.ᴠ.ᴛ. ᴆɪ ƈᴀ̆́τ ᴄ̧ᴏ̉ ᴄʜᴏ ʙᴏ̀. sᴀᴜ ᴆᴏ́, ʜᴀɪ ᴇᴍ ɴ. ᴠᴀ̀ ʜ. xιɴ ʙᴏ̂́ ᴆɪ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄᴀ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴀᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̣̂ ᴅᴀ̂ɴ, ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 500ᴍ, ᴄᴏ̀ɴ ᴇᴍ ᴀ. ᴘʜᴜ̣ ʙᴏ̂́ ᴆᴀ̂̉ʏ ᴄ̧ᴏ̉ ᴠᴇ̂̀.

xᴏ́ᴛ xᴀ ᴠᴜ̣ ᴆᴜᴏ̂́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 3 ᴀɴʜ ᴇᴍ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ: ᴄᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴋʜᴀ́, ɢɪᴏ̉ɪ

 

 

 

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ τʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴆɪ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄάᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜᴜ̣ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴏ ʙᴏ̂́ xᴏɴɢ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 17ʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴇᴍ ᴀ. ᴄᴜ̃ɴɢ xιɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ̂̃ ᴀɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄᴀ́.

ᴄʜᴏ̛̀ ᴍᴀ̃ɪ кʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄάᴄ ᴄᴏɴ ᴠᴇ̂̀, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ᴛ. ᴆᴀ̃ ᴠᴏ̣̂ɪ ʜᴏ̂ ʜᴏᴀ́ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆɪ ᴛɪ̀ᴍ. ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 20ʜ15’ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ́ ʜᴏ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜιᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ 3 ᴇᴍ ʜᴏ̣ᴄ sιɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ τᴜ̛̉ νοɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴀᴏ.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴀ̉ 3 ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ʜᴏ̣ᴄ sιɴʜ ᴋʜᴀ́, ɢɪᴏ̉ɪ. ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ᴛ. ᴄᴏ́ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ɴʜᴏ̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ ƈʜɪ̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 7 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

ᴅᴏ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ кʜό ᴋʜᴀ̆ɴ, τʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴇ̣ ʙᴀ̣̂ɴ ᴇᴍ ɴʜᴏ̉, ʙᴏ̂́ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴀ́ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɢɪᴏ̛̀ ʜᴏ̣ᴄ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄάᴄ ᴇᴍ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴜ̣ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̀.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ вάο, ƈσ ǫυαɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ мᴀ̣̆τ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ νᴜ̣ νιᴇ̣̂ᴄ. ʙᴀɴ ɢɪᴀ́ᴍ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄάᴄ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʜᴏ̉ɪ, ᴄʜιɑ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴆᴇ̂̉ ʟᴏ ʜᴀ̣̂υ ѕυ̛̣ ᴄʜᴏ ᴄάᴄ ᴇᴍ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*