̶ᴛ̶ɪ̶ɴ̶ ̶ɴ̶ᴏ̶̶́ɴ̶ɢ̶ ̶ᴄ̶ʜ̶ɪ̶ᴇ̶̶̶̂̀ᴜ̶ ̶1̶4̶/̶5̶ ̶4̶ ̶ᴅ̶ᴜ̶ ̶ᴋ̶ʜ̶ᴀ̶̶́ᴄ̶ʜ̶ ̶ʜ̶ᴀ̶̶̀ ̶ɴ̶ᴏ̶̶̶̣̂ɪ̶ ̶ʙ̶ɪ̶̶̣ ̶s̶ᴏ̶̶́ɴ̶ɢ̶ ̶ᴄ̶ᴜ̶ᴏ̶̶̶̂́ɴ̶ ̶ᴋ̶ʜ̶ɪ̶ ̶ᴛ̶ᴀ̶̶̶̆́ᴍ̶ ̶ʙ̶ɪ̶ᴇ̶̶̶̂̉ɴ̶ ̶ᴍ̶ᴜ̶̶̃ɪ̶ ̶ɴ̶ᴇ̶̶́,̶ ̶2̶ ̶ɴ̶ɢ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̶̛̀ɪ̶ ̶ᴛ̶ᴜ̶̶̶̛̉ ̶ᴠ̶ᴏ̶ɴ̶ɢ̶ ̶

 

 

ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴛᴀ̆́ᴍ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴍᴜ̃ɪ ɴᴇ́, ɴʜᴏ́ᴍ ᴅᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʙɪ̣ sᴏ́ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ʀᴀ xᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̉ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛́ᴜ sᴏ̂́ɴɢ, 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 50 ᴍ.

ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ (14/5), ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛᴘ ᴘʜᴀɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ, ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴇ̂̉ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ 2 ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴜᴏ̂́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛᴀ̆́ᴍ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴏ̛̉ ᴍᴜ̃ɪ ɴᴇ́, ᴄʜᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ sᴜ̛̣.

 

 

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 16ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 13/5, ɴʜᴏ́ᴍ ᴅᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ɢᴏ̂̀ᴍ 3 ɴᴀᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴘ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆɪ ᴛʜᴀᴍ ǫᴜᴀɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴘ ᴘʜᴀɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ɢʜᴇ́ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̆́ᴍ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʙᴀ̃ɪ ᴆᴀ́ ᴏ̂ɴɢ ᴆɪ̣ᴀ, ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴍᴜ̃ɪ ɴᴇ́, ᴛᴘ ᴘʜᴀɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ.

ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 30 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴅᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̣ sᴏ́ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ʀᴀ xᴀ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ʜᴏ̂ ʜᴏᴀ́ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴆᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂ ᴆᴀ̃ ʙᴏ̛ɪ ʀᴀ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ.

sᴀᴜ 2ʜ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴅᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ, ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴀ̣ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 50 ᴍ. ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ ɴɢᴏ̂ ɴɢᴏ̣ᴄ ǫ. (31 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴏ̂̀ɴɢ ʜ. (30 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ).

 

 

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ sᴏ̛ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴠᴏ̛́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ᴅᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ. ᴀ̉ɴʜ: ᴆ.ᴘ.
ɴʜᴏ́ᴍ ᴅᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̃ɪ ɴᴇ́ ʜᴏ̂ᴍ 12/5, ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ǫᴜᴀɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴘ ᴘʜᴀɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ sᴇ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 15/5, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ᴛᴀ̆́ᴍ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴛʜɪ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴀ̣ɴ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*