̶ʙ̶̶̲ᴇ̶̶̶̲́ ̶̶̲т̶̶̲г̶̶̲ɑ̶̶̲ɪ̶̶̲ ̶̶̲4̶̶̲ ̶̶̲т̶̶̲ᴜ̶̶̲ᴏ̶̶̶̶̲̂̉ɪ̶̶̲ ̶

 

 

ʜᴀɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʙɪ̣ ᴆᴜᴏ̂́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ

ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 7, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴄᴀ̀ ᴍᴀᴜ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴀ̀ ᴍᴀᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴏ́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ɢᴜ̛̉ɪ ᴜʙɴᴅ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴄᴀ̀ ᴍᴀᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ 2 ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ʀᴏ̛ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ɴʜ xᴀ́ɴɢ ʙᴀ̣ᴄ ʟɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ́ᴍ 7, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 7, ᴛᴘ.ᴄᴀ̀ ᴍᴀᴜ, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ 1 ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ (2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴏ̀ɴ 1 ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ (4 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ sᴀ̉ɴ – ɴʜɪ ᴄᴀ̀ ᴍᴀᴜ.

ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 13/5, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴆ.ᴛ.ʜ. (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1995, ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ́ᴍ 7, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 7, ᴛᴘ.ᴄᴀ̀ ᴍᴀᴜ) ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴇ̂́ᴘ ᴛʜɪ̀ 2 ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ ʙᴇ́ ᴆ.ɴ.ᴛ.ʙ. (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2018) ᴠᴀ̀ ʙᴇ́ ᴆ.ɴ.ᴛ.ᴍ.ᴋ. (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2020) ᴄʜᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀ̀.

 

 

 

ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ, ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ 2 ᴄᴏɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ ʜ. ᴆɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ɴʜᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ, ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴇ́ ʙ. ɴᴀ̆̀ᴍ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍᴇ́ sᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛̉ᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʟᴇ̂ɴ. ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴄʜɪ̣ ʜ. ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴋᴇ́ᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴆɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ sᴀ̉ɴ – ɴʜɪ ᴄᴀ̀ ᴍᴀᴜ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 4 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̉ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ: ᴇᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ᴀɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ – ᴀ̉ɴʜ 1.
ʙᴏ̛̀ ᴋᴇ̂ɴʜ ɴᴏ̛ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 4 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̉ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ: ᴇᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ᴀɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ – ᴀ̉ɴʜ 2.
ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

“ᴄʜᴀ́ᴜ ʙ. ᴆᴀ̃ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴀ̣ɪ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴄʜᴀ́ᴜ ᴋᴇ̂̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴇᴍ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴇ́ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʙ. ɴʜᴀ̉ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴋᴇ́ᴏ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ”, ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 7 ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴄᴀ̀ ᴍᴀᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ.

 

 

 

ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ʙᴀ́ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴘᴄᴄᴄ ᴠᴀ̀ ᴄɴᴄʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴋ.. ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ (12/5), ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴇ́ ᴋ. ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ʙɪ̣ ɴᴀ̣ɴ ʜᴏ̛ɴ 2ᴋᴍ, ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ́ᴍ 8, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 7, ᴛᴘ. ᴄᴀ̀ ᴍᴀᴜ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ xᴀ́ɴɢ ʙᴀ̣ᴄ ʟɪᴇ̂ᴜ.

ʜᴀɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ ʙɪ̣ ᴆᴜᴏ̂́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ᴏ ᴍɪɴʜ ʜ. (2016) ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ᴏ ᴍɪɴʜ ᴆ. (2017), ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴇᴀ ʙᴀʀ, xᴀ̃ ᴄᴜ̛ ᴘᴜɪ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋʀᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂ɴɢ (ᴆᴀ̆́ᴋ ʟᴀ̆́ᴋ).
ᴆᴀ̆́ᴋ ʟᴀ̆́ᴋ: ᴛʜᴇᴏ ᴍᴇ̣ ʟᴇ̂ɴ ʀᴀ̂̃ʏ, ʜᴀɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʙɪ̣ ᴆᴜᴏ̂́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ

 

 

 

<ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʜᴀ̣̂ᴜ sᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴇᴍ ᴠɪ̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ.

ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴍɪɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴠᴜ̣ ᴆᴜᴏ̂́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15ʜ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴋʜɪ ʜᴀɪ ᴇᴍ ʜ. ᴠᴀ̀ ᴆ. ᴛʜᴇᴏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʀᴀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ. ᴋʜɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʜᴀɪ ᴇᴍ ɢᴀ̣̆ᴛ ʟᴜ́ᴀ ᴏ̛̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʜᴀɪ ᴇᴍ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴏ́. ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜᴏ̛ɪ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴄʜᴀ̂ɴ ʀᴏ̛ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜɪ̀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴀ ʜᴀɪ ᴇᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ̣ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ xᴀ̃ ᴄᴜ̛ ᴘᴜɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀɪ ᴇᴍ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴜʙɴᴅ xᴀ̃ ᴄᴜ̛ ᴘᴜɪ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʜᴏ̉ɪ, ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴘʜɪ́ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʟᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ sᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴇᴍ.

ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴆᴀ̆́ᴋ ʟᴀ̆́ᴋ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴆᴜᴏ̂́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ ǫᴜᴀ ᴆᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ 5 ᴠᴜ̣ ʟᴀ̀ᴍ 7 ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*