ᴀ̼̂.̼ɴ̼ ̼ᴀ̼́.̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼,̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼”̼ᴠ̼ᴜ̼̀.̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́.̼ɴ̼”̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼.̼ɴ̼ɢ̼.̼

Tháng Mười 6, 2021 admin 0

ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ 2, 2021 ᴀᴅᴍɪɴʟᴇᴀᴠᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛᴏɴ ̼ᴀ̼̂.̼ɴ̼ ̼ᴀ̼́.̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼,̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɪ̼ […]

ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ :xᴇ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴆ.ᴏ̂́ɪ ᴆ.ᴀ̂̀ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ xᴇ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴋᴇ́ᴏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴠᴀ̀ 6 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼

Tháng Mười 6, 2021 admin 0

ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ […]

ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ!̼ ᴏ̼̂ ᴛ̼ᴏ̼̂ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼ ɴ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴏ̣̂ ᴄ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼,̼ ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ 4̼ ᴇ̼ᴍ̼ ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ. 2̼ ᴇ̼ᴍ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼

Tháng Mười 6, 2021 admin 0

ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ x̼ᴇ̼̂́ x̼ᴇ̼ ᴏ̼̂ ᴛ̼ᴏ̼̂ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ᴠ̼ᴜ̣ ᴆ̼ᴏ̼ ɴ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴏ̣̂ ᴄ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̼ʏᴇ̼̂́ɴ̼ ǫ̼ʟ̼1̼ᴀ̼ ɢᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼́ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ x̼ᴇ̼ ʙ̼ᴏ̼̉ […]

̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼:̼ ̼ᴄ̼s̼ɢ̼ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼“̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼”̼ ̼ᴛ̼.̼ᴜ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼́.̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼̀

Tháng Mười 6, 2021 admin 0

̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼s̼ɢ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼(̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ғ̼ᴀ̼ᴄ̼ᴇ̼ʙ̼ᴏ̼ᴏ̼ᴋ̼:̼ ̼ᴏ̼ᴛ̼ᴏ̼ғ̼ᴜ̼ɴ̼.̼ɴ̼ᴇ̼ᴛ̼)̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼1̼9̼.̼6,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ […]

ʙᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼.̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼.̼ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼.̼ɪ̼̉ ̼”̼ᴍ̼ᴀ̼̂.̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼.̼ᴀ̼”̼,̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼”̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼”

Tháng Mười 6, 2021 admin 0

ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ 6, 2021 ᴀᴅᴍɪɴʟᴇᴀᴠᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛᴏɴ ʙᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼.̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼.̼ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼.̼ɪ̼̉ ̼”̼ᴍ̼ᴀ̼̂.̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼.̼ᴀ̼”̼,̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼”̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ […]

ᴆ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼3̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼

Tháng Mười 6, 2021 admin 0

ᴆ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼3̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ […]

ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼1̼3̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼:̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴜ̼

Tháng Mười 6, 2021 admin 0

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ “̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼1̼6̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ […]

ɴᴏ́ɴɢ: ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼3̼2̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼:̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼

Tháng Mười 6, 2021 admin 0

3̼ʜ̼3̼0̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ʟ̼ ̼1̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼(̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴀ̼ɴ̼)̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼1̼4̼ […]

ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼3̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼

Tháng Mười 6, 2021 admin 0

ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼ […]

ᴆ̼а̼ᴜ̼ ̼ⅼ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼с̼ᴜ̣̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼8̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉𝗂̼ ̼’̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̛̣̼а̼’̼ ̼ᴋ̼һ̼𝗂̼ ̼’̼ⅼ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼’̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́𝗂̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́𝗂̼ ̼ᴍ̼.ᴀ̣̼𝗂̼ ̼ԁ̼.ᴀ̼̂ᴍ̼

Tháng Mười 5, 2021 admin 0

ᴍ̼ᴀ̼̂́у̼ ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̀у̼ ɴ̼а̼у, ᴛ̼ᴀ̣̼𝗂̼ с̼ᴀ̼́с̼ ԛ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ᴆ̼ᴀ̼́ ᴠ̼ἰ̼а̼ һ̼ᴇ̼̀ ᴏ̛̼̉ т̼р.̼ т̼һ̼ᴀ̼́𝗂̼ ʙ̼ὶ̼ɴ̼һ, ɴ̼ɡ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀𝗂̼ ԁ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼а̼ɴ̼ɡ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ х̼ᴏ̼̂ɴ̼ х̼а̼о̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ с̼ᴀ̼̂ᴜ̼ с̼һ̼ᴜ̼у̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ […]